Thursday, September 29, 2022

Ayiti Sante: Tout saw dwe konnen sou Kowonaviris

Must Read
 Ayiti Sante: Tout saw dwe konnen sou Kowonaviris
Ayiti Sante: Tout saw dwe konnen sou Kowonaviris

Kisa Kowonaviris lan ye?

KOVID-19 se yon  maladi respiratwa ki lakoz gwo latwoublay nan mond lan.Pandemi sa a vini de yon viris ki rele SARS-KoV-2,ki se twazyèm gwoup viris ki soti nan fanmi Kowonaviris.Daprè syantifik yo se  lakay bèt espesyalman chov souri ke yo jwenn viris sa e ki afekte moun kounya a.

Se nan vil Wuhan nan peyi la Chin, nan desanm 2019 ke doktè yo te twouve yon gwoup moun kap touse e yo te detektè ka kote maladi sa a antre nan moun.

Daprè sa OMS fè konnen gen plis pase 277 106 moun ki gentan pran maladi sa a.Genyen deja 150 peyi ki frape ak pandemi sa a,pami yo Ayiti.

kijan yon moun ka pran Kowonavirus ?

Kowonaviris se yon zowonoz sa vle di l ka soti lakay bèt poul ale kay moun.Men kèk mwayen li ka transmèt.

1) Nan lè a: lè moun ki malad la ap estène, touse nan yon distans yon mèt anviron.

2) siw touche yon bagay ki enfekte epi ou mete menw nan jew, nenw ak bouch ou.

3)Siw manyen osinon bay lanmen epi anbrase yon moun ki deja enfekte.

Kòman maladi sa a manifeste?

Siy ak sentom yo manifeste jis sou 14 jou ki se peryòd enkibasyon li. Sa vle di yon moun ka gen Kowonavirus, lap pwopajel bay lòt moun pandan se tan li pa gen okenn siy maladi a.

Nan fòm ki pi senp lan, Kowonavirus ka bay:

1) Fyèv

2) Tèt fè mal

3) Tous

4)Gwo doulè

5)Gòj fè mal

6)Difikilte pou respire

Lè li pi grav, il ka atake tou poumon yo, lè sa a moun nan vin gen gwo pwoblèm poul respire. Li ka atake ren e lòt ògan nan kò a. Angwo li ka menm rive touye moun nan si li pa gentan al lopital pou yo bal swen ka li mande.

Eske gen vaksen kont Kowonaviris ?

Poko gen tretman tipik  pou Kowonaviris ,menm vaksen yo Poko jwenn,men gen kèk esè syantifik yo ap travay sou yo.Donk jiska prezan tretman yo sentomatik 

sa vle di se siy ak sentom yo ke yo trete pou soulaje moun nan. 

 Konsèy ak prevansyon

 

1)Lave men nou lè nou sot nan lari, aprew fin bay yon moun lanmen.Itilize pwodwi idroalkolik ak dezenfektan pouw fè sa.

2) Toujou touse epi estène nan koud bra nou ak nan mouchwa epi jete mouchwa a touswit nan yon poubèl ki fèmen apre lave men nou;

3) Evite bay moun lanmen,evite anbrase epi rete kote moun ki ap touse, ki ap estène, ki gen fyèv;

4) Toujou byen kwit vyann ak aliman ke nap manje epi konsome anpil vitamin C.

5)Pa soti si pa gen nesesite,rete lakay nou;

6)Evite pran medikaman san avi yon medsen;

7)Itilize chach ne chirijikal pouw anpeche w  kontamine e kontamine lòt moun;

8) siw wè yon moun gen tous, fyèv, lap estène, kouri avèl nan sant sante ki pi prew la osinon rele nan:116/43433333.

Sous:mspp.gouv.ht

     

Vladimir SERGILLES, Etidyan nan medsin nan Inivèsite Limonad la

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

Haiti Football Sélection Nationale: Agression, Frustration, Abandon, Denonciation et …

Haiti Football Sélection Nationale: Agression, Frustration, Abandon, Denonciation et ...   Part I-Gold Cup 2021: Après la défaite de la selection...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img
Translate »